DSC07929.jpg

Kostel Všech svatých
v Heřmánkovicích  

Kostel má půdorys protáhlého osmiúhelníku s konkávně prohnutými stěnami. Na kruchtu navazuje hranolová věž se zaoblenými rohy, na konci lodi je úzké kněžiště, za nímž se nachází obdélná sakristie. Původní a stávající řešení zůstane zachováno.

Architektonické řešení je zcela podřízeno požadavkům památkové péče a zachování původního historického rázu a vzhledu kostela. Projekt dílčí opravy kostela Všech svatých nemění půdorysné ani výškové rozměry objektu.
Projekt řeší zajištění nosných konstrukcí malovaných podhledů (kleneb), lokální opravy napadených míst krovu, novou střešní krytinu (vč. nového laťování) a opravu oblasti římsy a podřímsí, a odvodnění střechy. Na střeše kostela jsou navrženy 4 nové pultové vikýře (2 na severní a 2 na jižní straně střechy), které zajišťují přístup na střechu kostela a k okapovým žlabům a možnost větrání prostoru podkroví. Umístění vikýřů je doloženo historickým vyobrazením. Z důvodu havarijní situace - degradace obvodového zdiva u dešťového svodu na severní straně objektu a celkově nepříznivého stavu zdiva podél severní hrany objektu je rovněž řešena sanace soklu a odvedení povrchových vod od paty objektu. V návaznosti na toto řešení dojde k terénním úpravám v blízkosti kostela, které respektují přirozený tvar terénu.