DSCN7313.jpg

Muzeum české vesnice v Kouřimi /
The Museum of Czech Village in Kouřim

Studie a postupná realizace dostavby Muzea lidových staveb v Kouřimi - Muzeum České vesnice přináší koncepci dostavby areálu za použití v něm již postavených či uložených staveb a dalších staveb, které byly vytipovány v původních lokalitách i objektů které byly definovány typologicky tak, aby ve své konečné podobě areál představoval průřez lidovou architekturou české vesnice. K tomuto účelu projekt využívá jak prvky urbanistické: náves, uspořádání usedlostí směrem od návsi ven z vnitřního prostoru vesnice s hospodářskými dvory, zahradami a sady a nakonec poli a loukami či pastvinami. Sociální rozvrstvení je zastoupeno přítomností obydlí různých společenských vrstev (velké usedlosti, menší chalupy, kovárna, pastouška).  Návrh rovněž využívá krajinotvorné prvky jako mez, různé druhy oplocení a ohraničení včetně brázd mezi polními lány k vytvoření celkového dojmu prostoru tradiční české vesnice. 

Projekt vznikl ve spolupráci s odbornými pracovníky Regionálního Muzea v Kolíně. Autorem kurátorské koncepce je Mgr. Vladimír Rišlink, jako odborní poradci na projektu spolupracovali: PhDr. Jiří Langer, CSc., Mgr. Dana Přenosilová

stavební povolení - 2013

projekt pro provedení stavby - 2013

fáze 1 - projekt pro provedení stavby -  2014

zahájení výstavby - fáze 1 - březen 2015

dokončení 1. fáze výstavby- 2016

spolupracovali na studii: Ing. arch. Jakub Sedlák, Ing. arch. Julie Plasová

spolupracovali na realizaci: Ing. arch. Tomáš Pavlík

statika: RECOC s.r.o.

The design for a completion of the open-air museum of traditional village architecture in Kouřim - Museum of Czech Village - is a proposal to complete the existing museum and transform it into a model of traditional Czech village. The project uses existing buildings on site, buildings which are currently owned by the museum and stored on- or off-site, buildings which have been identified for transfer from their existing locations, and other buildings and objects which have yet to be found but have been idenfitied by their type and which will complete the display of traditional Czech village architecture. The project uses various aspects of urban design to achieve this: forming a village green, organisation of individual farms and houses from the village centre outwards with their yards, gardens, orchards and finally fields and meadows or pastures. The social aspect of village space is represented by various buildings ranging from large farmholds to individual houses, to the house of the poor at the bottom of the village green. Other elements which serve to complete the illusion of village space are various hedges, planted boundaries and fences, and furrows.

 

The project is a collaboration with scientists from the Regional Museum in Kolín. The autor of the curatorial design is: Mgr. Vladimír Rišlink, the expert project advisors were: PhDr. Jiří Langer, CSc., Mgr. Dana Přenosilová

construction permit - 2012

construction project - 2013

phase 1 revised construction project - 2014

phase 1 construction to begin - March 2015

 

design team: ing. arch. Jakub Sedlák, ing. arch. Julie Plasová

structural design: RECOC s.r.o.